Wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków  w woj. zachodniopomorskim oraz  państwach członkowskich UE   istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terytorium  województwa pomorskiego.

 Wirus ptasiej grypy może się charakteryzować następującymi cechami:
 1. wysoki stopień zaraźliwości (choroba rozwija się w stadzie bardzo szybko);
 2. umiarkowana śmiertelność;
 3. występowanie objawów niespecyficznych takich jak:
  • apatia,
  • zmniejszone pobieranie paszy i wody,
  • spadek produkcji
Potencjalnym źródłem zakażenia mogą być dzikie ptaki wędrowne, bytujące w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Stąd też należy pamiętać, że przyczyną pojawienia się zakażenia może być nieodpowiednie zabezpieczenie przed ich dostępem paszy i ściółki oraz obiektów,                w których utrzymywany jest drób.NAJBARDZIEJ WRAŻLIWE SĄ INDYKI I KURY.GĘSI I KACZKI,  W ZNACZNIE MNIEJSZYM STOPNIU.U DROBIU MOŻLIWY RÓWNIEŻ PRZEBIEG BEZOBJAWOWY.W związku z powyższym, jako hodowcy drobiu powinni Państwo podjąć działania mające na celu aktywną ochronę swoich ferm przed możliwością zakażenia wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

 

Do działań takich należy zaliczyć:

 1. Zabezpieczenie obiektów na fermach przed dostępem dzikich ptaków, w celu uniemożliwienia im kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą. Dotyczy to w szczególności ferm zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych.
 2. Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji, celem uniknięcia wprowadzenia na fermę wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, przez osoby mające bezpośredni kontakt z utrzymywanym drobiem (hodowcy oraz zatrudniony personel).
 3. Bezwzględne przestrzeganie zakazu wprowadzania na fermy osób nieupoważnionych.
 4. Sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów.
 5. Niezwłoczne informowanie Powiatowych Lekarzy Weterynarii o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej.

 

Gdańsk,  listopad  2016 r.     Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku